Ban chuyên môn

Ban nghiên cứu

– Chức năng và nhiệm vụ:
o Xây dựng kho học liệu.
o Xây dựng các nhóm nghiên cứu.
o Phát hành bản tin Bất động sản hàng quý.
o Nghiên cứu luật về Bất động sản.

Ban hành chính nhân sự

– Chức năng và nhiệm vụ:
o Quản lý nhân sự .
o Kế toán, hậu cần.
o Đào tạo và phát triển thành viên.
o Xây dựng văn hoá câu lạc bộ.

Ban tổ chức sự kiện

– Chức năng và nhiệm vụ:
o Lập kế hoạch tổ chức các hoat đọng của câu lạc bộ.
o Lập bảng dự trù kinh phí cho từng hoạt động của câu lạc bộ.
o Tổ chức các hoạt động

Ban quan hệ công chúng

– Chức năng và nhiệm vụ:
o Xây dựng hình ảnh câu lạc bộ
o Vận động tài trợ
o Thông tin liên lạc